Command line Option

  • Product key: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

  • Run cmd as administrator and type in  "almgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" without quotes.

  • Press Enter  , then type " almgr -ato " without quotes.

  • Again Press Enter and you are done.

GUI Option

Open RUN box and type “slui.exe 3”, hit enter

This command will open windows activation dialogue box,  enter your product(activation) key and click activate.

Advertisements